ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OK.2110.1.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: OK.2110.1.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Data udostępnienia: 2020-01-21

Ogłoszono dnia: 2020-01-21 przez

Termin składania dokumentów: 2020-01-31 13:00:00

Nr ogłoszenia: OK.2110.1.2020

Zlecający: Starosta Nowosolski

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe o specjalności finanse, rachunkowość lub ekonomia
6) min. 3-letni staż pracy,
7) znajomość przepisów Ustawy – Karta Nauczyciela,   o systemie oświaty, Prawo oświatowe, o systemie informacji oświatowej, o działalności leczniczej, o finansach publicznych, o rachunkowości, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy                    o samorządzie powiatowym,
8) obsługa programów komputerowych.
b. Wymagania dodatkowe:
1) staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego; 
2) znajomość przepisów : ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.
3) kursy, szkolenia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Sporządzanie analiz, sprawozdań i kontrola Systemu Informacji Oświatowej;
b) Wydawanie upoważnień dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej;
c) Występowanie z wnioskami o udzielenie wsparcia finansowego/dotacji z programów rządowych oraz rozliczenia ich realizacji;
d) Występowanie z wnioskami oraz rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie szkół                     w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
e) Wnioskowanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dodatkowe środki finansowe                  z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
f) Rozliczanie dotacji udzielonych przez Powiat Nowosolski i otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego;
g) Analiza i nadzór gospodarki finansowej budżetu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Nowosolski.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) miejsce stanowiska : w budynku 2-kondygnacyjnym bez windy;
2) wymiar czasu pracy : pełny etat.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6 %

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
2) życiorys zawodowy (CV); opatrzony własnoręcznym podpisem;
3) kserokopie świadectw pracy;
4) zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności;
7) oryginał kwestionariusza osobowego;
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.
 
Druk kwestionariusza osobowego i druki oświadczeń, o których mowa w pkt. 7-10 są do pobrania w Starostwie Powiatowym w pokoju nr 116 lub na stronach BIP. 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-01-31 13:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres :
 
 Starostwo Powiatowe
 ul. Moniuszki 3 
 67-100 Nowa Sól
z dopiskiem: 
 
„Nabór na stanowisko Specjalisty w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych”
 
w terminie do dnia :  31 stycznia 2020 r.  do godz. 13.00

VII. Informacje dodatkowe:

1) osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
2) kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu  dokument tożsamości;
3) dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po określonym terminie nie będą rozpatrywane ( w przypadku nadesłania oferty za pomocą poczty lub kuriera decyduje data wpływu do Starostwa );
4) kandydatom przysługuje prawo uzyskiwania informacji o rozstrzygnięciach, 
na poszczególnych etapach naboru, w trybie dostępu do informacji publicznej;
5) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP: www.bip.powiat-nowosolski.pl, a także na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego               w Nowej Soli;
6) o stanowisko mogą ubiegać się tylko obywatele polscy zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1282 );
7) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 458 68 51.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Makałowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-21 11:19:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Ostrowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-21 11:22:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Ostrowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-19 12:54:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
392 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony