ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Petycje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA PETYCJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWEJ SOLI

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz.1195) Starostwo Powiatowe w Nowej Soli informuje o trybie rozpoznawania petycji.
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

Podmioty uprawnione do składania petycji

Petycja może być składana przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Za pośrednictwem tut. urzędu, którym jest Starostwo Powiatowe w Nowej Soli mogą być składane petycje w sprawach znajdujących się w zakresie kompetencji Starosty Nowosolskiego, Zarządu, bądź Rady Powiatu Nowosolskiego.
Petycję można złożyć w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub innego podmiotu (ale za jego pisemną zgodą).
 
 Forma petycji

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę –  w pozostałych przypadkach); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
- wskazanie miejsca zamieszkania (dotyczy to osób fizycznych, w odniesieniu do których podać należy: miejscowość z kodem pocztowym, ulicę z numerem domu i lokalu) albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję (dotyczy to pozostałych podmiotów, w odniesieniu do których należy podać dane jak powyżej) i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania i siedzibę każdego z tych podmiotów,
- wskazanie adresata petycji,
- określenie przedmiotu petycji.
Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, Starosty Nowosolskiego lub Zarządu, bądź Rady Powiatu Nowosolskiego sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.
Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu do korespondencji  wnoszącego petycję lub wskazania osoby reprezentującej wnoszącego petycję - w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Petycja może być składana w formie pisemnej, w tym listownie, kurierem lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym:
- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli podmiot wnoszący petycję nie jest osobą fizyczną lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
- petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję oraz może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
Rozpatrywanie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.
Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w ustawie, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 (oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję - w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji podmiotu wnoszącego petycję), pozostawia się ją bez rozpatrzenia, bez uprzedniego wzywania podmiotu wnoszącego do ich uzupełnienia
 
Miejsce składania petycji

Petycje skierowane do Starosty Nowosolskiego, Zarządu, bądź Rady Powiatu Nowosolskiego, składne za pośrednictwem Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, można w szczególności:
1.    przesłać listownie, na adres:  Starostwo Powiatowe, ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól;
2.    przesłać elektronicznie na adres: ;
3.    przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ( ePUAP)    i Platformy Cyfrowy Urząd;
4.    złożyć osobiście w siedzibie urzędu.
 
Ochrona danych osobowych zawartych w treści petycji

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji oraz dane podmiotów, w których interesie petycje są wnoszone.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w imieniu którego petycja jest wnoszona. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Naczelnik OG
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Naczelnik OG
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-15 14:20:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-15 14:21:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-15 14:21:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »