Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.powiat-nowosolski.pl

Ogłoszenie nr 65741 - 2017 z dnia 2017-04-13 r.
Nowa Sól: Podniesienie efektywności energetycznej – remont dachu i instalacji wraz z wykorzystaniem OZE w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
w ramach osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2. Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1. Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – tytuł projektu : „Podniesienie efektywności energetycznej – remont dachu i instalacji wraz z wykorzystaniem OZE w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli ”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosolski, krajowy numer identyfikacyjny 97077758800000, ul. ul. Moniuszki  , 67100   Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 586 800, e-mail przetargi@powiat-nowosolski.pl, faks 684 586 831.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-nowosolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.powiat-nowosolski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
www.bip.powiat-nowosolski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól, Sekretariat – I piętro – pok.109,

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podniesienie efektywności energetycznej – remont dachu i instalacji wraz z wykorzystaniem OZE w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli
Numer referencyjny: IF.272.06.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest podniesienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie remontu dachu i instalacji wraz z wykorzystaniem OZE w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli w formule : zaprojektuj i wybuduj. 2) Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: a) opracowanie wielobranżowego projektu technicznego budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku wraz z remontem dachu budynków, b) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, po wcześniejszej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, c) opracowanie charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po zakończeniu wykonywania robót budowlanych, d) uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), e) uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia (art. 30 Prawo budowlane), f) sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego. g) wykonanie zaprojektowanych i uzgodnionych z Zamawiającym robót związanych z: remontem dachu i dociepleniem stropów; instalacją pomp ciepła i fotowoltaiki oraz instalacji solarnej; modernizacją c.o. i c.w.u. oraz instalacji p.poż.; instalacją wentylacji z odzyskiem ciepła; instalacją systemu monitorowania i zarządzania energią; termomodernizacją budynków oficyny; wymianą stolarki okiennej i drzwiowej; remontem korytarzy w budynkach szkolnych. 3) Ponadto na opis przedmiotu zamówienia składają się niżej wymienione załączniki do SIWZ: a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ; b) Program funkcjonalno – użytkowy + errata; c) Audyt energetyczny + fotowoltaiczny; d) wzór umowy- załącznik nr 8. 3.2 Standard jakościowe: 1) Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz być pierwszego gatunku. Dokumentami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie są : certyfikaty zgodności z Polską ( Europejską ) Normą, deklaracje zgodności z Polską ( Europejską ) Aprobatą Techniczną, aprobaty techniczne, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją . 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, za zgodność wykonania z Prawem budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uzgodnieniami i warunkami zawartymi w dokumentacji projektowej, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną. 3) W przypadku utraty uzyskanego dofinansowania przez Powiat Nowosolski z winy ,,Wykonawcy’’ jest On zobowiązany do pokrycia w pełnej wysokości należnego dofinansowania, co przyjmuje do wiadomości i akceptuje. 3.3. Warunki realizacji robót budowlanych: 1) Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą w obiekcie czynnym i użytkowanym .W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności przy zabezpieczeniu miejsca robót, do takiej organizacji i realizacji robót budowlanych, by umożliwić dostęp i bezpieczne użytkowanie pozostałych pomieszczeń obiektu oraz ograniczyć do minimum uciążliwości wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia 2) Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas robót rozbiórkowych i pozostałych obciążają Wykonawcę. 3) Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 4) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca. 5) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 3.4.Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane 1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 36 - miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Uwaga: Dodatkowa gwarancja i rękojmia podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w UST.14 SIWZ / Opis kryteriów, (…) /. 2) Termin gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna bieg z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3) Warunki realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady zawiera wzór umowy załącznik nr 8 do SIWZ. 3.5.Równoważność 1) Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 2) Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). 3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:71000000-8, 45231112-3, 45232460-4, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-6, 45331100-7, 45100000-3, 45300000-0, 09332000-5, 45420000-7, 45410000-4, 45440000-3, 45450000-6, 45111300-1, 45261910-6, 45262120-8, 45262110-5, 45321000-3, 45324000-4, 45332200-5, 45442110-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 02/10/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny wymagany termin wykonania: 02 październik 2017 r., w tym: 1) opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę w terminie do : 16 czerwca 2017r.; 2) Wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia do : 02 października 2017r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty a) co najmniej jedno zadanie , która polegało na wykonaniu termomodernizacji i przebudowie istniejącego źródła ciepła (kotłowni gazowej) na gruntowe pompy ciepła o mocy nie mniejszej niż 160 kW wraz z wykonaniem dolnego źródła ciepła w postaci odwiertów o głębokości nie mniejszej niż 160 metrów i wartości nie mniejszej niż 1.100.000,00 złotych (z podatkiem VAT); b) co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu instalacji wentylacji z odzyskaniem ciepła zintegrowanego z gruntowymi pompami ciepła o wartości zadania nie mniejszej niż 800.000,00 złotych ( z podatkiem VAT). UWAGA: Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. zdolności technicznej ( w zakresie doświadczenia) również w przypadku, gdy zdolność techniczna wykazana przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót od wymaganego powyżej - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika Nr 4 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania ppkt 1, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań; 3) zdolności zawodowej (w zakresie personelu) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: a) projektant w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania prac projektowych w specjalności instalacyjnej (instalacje urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych). Minimum trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu prac projektowych; b) projektant w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: cieplnych i gazowych - 1 osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania prac projektowych w specjalności instalacji i urządzeń, cieplnych i gazowych. Minimum trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu prac projektowych; c) kierownik budowy – 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami konstrukcyjno – budowlanymi. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/lub kierownika robót/ lub inspektora nadzoru. d) kierownik robót branży elektrycznej - 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/lub kierownika robót/ lub inspektora nadzoru. e) kierownik robót branży sanitarnej - 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia do wykonywania f) samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności sanitarnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 8 obowiązujących przepisów. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/lub kierownika robót/ lub inspektora nadzoru. UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane wg załącznika nr 5, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 6.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą : 1) Formularz oferty - wg załącznika nr 2 do SIWZ; 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie , że na dzień składania ofert wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 do SIWZ; 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – wg załącznika nr 4 do SIWZ; 4) Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych. UWAGA a) Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) Oświadczenie , o którym mowa w ppkt.2 i ppkt 3 niniejszego punktu SIWZ należy złożyć w oryginale. c) Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 – tekst jednolity) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 6.2.Dokumenty składane samodzielnie po otwarciu ofert W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie wymagane od każdego Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.powiat-nowosolski.pl informacji , o której mowa w art.86 ust.5 ustawy pzp : 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 6 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; 2) Oświadczenie , o którym mowa w ppkt 1 niniejszego punktu SIWZ należy złożyć w oryginale. Poleganie na zasobach innych podmiotów 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.1. ppkt 2) i ppkt 3 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ppkt. 1 niniejszego punktu SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać w szczególności: (i) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (ii)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, (iii) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, (iv) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą Uwaga: Zobowiązanie , o którym mowa powyżej należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
8.1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 52.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa tysięce PLN) przed upływem terminu składania ofert. 8.2 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 8.3 Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz.1158 z późn.zm.) Uwaga: W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna być ona sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazania ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji; e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy pzp i być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 8.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BGŻ o/Nowa Sól nr 89 2030 0045 1110 0000 0028 4750 z dopiskiem „przetarg nieograniczony – TERMO – LO w Nowej Soli ” . 8.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej do oferty należy załączyć kopię przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8.6 Wniesienie wadium w innej, niż wskazanej w pkt. 8.3. formie będzie skutkować uznaniem iż oferta Wykonawcy nie jest właściwie zabezpieczona wadium, a Zamawiający będzie musiał wykluczyć takiego Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy pzp. 8.7 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, które zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8.8 Termin wniesienia wadium w formie gotówki : 1) za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na rachunek Zamawiającego; 2) wadium pieniężne musi być zaksięgowane najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, dlatego Wykonawca musi uwzględnić czas, aby wymagana kwota zdążyła wpłynąć na konto Zamawiającego (została zaksięgowana w banku na rzecz Zamawiającego). 16 8.9 W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt.8.3 ppkt 2) do ppkt 5) zobowiązany jest on załączyć oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji do złożonej oferty. 8.10 Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) Wykonawcę, który nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie wyklucza się z postępowania. 8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej 8.13 Zamawiający w oparciu o art.46 ust.5 ustawy pzp zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.14 Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.8.123; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.15 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60
Okres gwarancji i rękojmi30
Serwis10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Możliwość dokonywania istotnych zmian zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian zawarta jest worze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych stosunku do określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 4. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, b) z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego np. w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę, zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców, c) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp., w szczególności: istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; wykopaliska archeologiczne, jeżeli mają te okoliczności wpływ na wystąpienie przestojów w realizacji robót budowlanych i termin wykonania umowy, d) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem; e) będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.; f) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych, o ile ich wykonanie tych robót powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania robót objętych niniejszą umową. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej - termin wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności. Nie stanowią podstawy do przesunięcia terminu wykonania umowy złe warunki atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych np. niska temperatura, opady deszczu itp. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców, osób wskazanych do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót branży drogowej, na zasadach określonych w niniejszej umowie. 6. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 7. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności. 8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 2) zmiany danych teleadresowych, 3) zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/04/2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
19.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto). 19.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 19.3 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, tzn: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Uwaga: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie poręczenia lub gwarancji winno zawierać następujące elementy: 1) nazwa wykonawcy, beneficjenta (zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, -termin ważności musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu, -termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu. 24 5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz zamawiającego kwoty gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy. Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji, należy uzyskać od zamawiającego akceptację jej treści, w szczególności w zakresie cech określonych w niniejszym punkcie.