ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

WYMIANA PRAWA JAZDY Z POWODU UTRATY WAŻNOŚCI

Wydział Komunikacji

AKTUALIZACJA KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ GRUNTÓW

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

DECYZJA NA ZAMKNIĘCIE SKŁADOWISKA ODPADÓW LUB JEGO WYDZIELONEJ CZĘŚCI

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA INSTRUKCJĘ EKSPLOATACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI DOTYCZY WYTWÓRCY ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W ILOŚCI POWYŻEJ 0,1 MG ROCZNIE

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI ROLNEJ

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

DOKONANIE ZMIAN W REJESTRZE ROŚLIN I ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

DZIERŻAWA GRUNTÓW / NAJEM LOKALI

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ELEKTRONICZNY WNIOSEK Z ZAKRESU REJESTRACJI I WYREJESTROWANIA POJAZDÓW

Wydział Komunikacji

ELEKTRONICZNY WNIOSEK Z ZAKRESU WYDAWANIA UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI

Wydział Komunikacji

INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ O SPOSOBIE GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI DOTYCZY WYTWÓRCY ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W ILOŚCI DO 0,1 MG ROCZNIE ALBO POWYŻEJ 5 MG ROCZNIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

KARTA ŁOWIECTWA PODWODNEGO

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

KARTA WĘDKARSKA – POPRZEDNIA ZOSTAŁA ZGUBIONA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Kierowanie do młodzieżowego ośrodka socjoterapii

Wydział Oswiaty, Kultury i Spraw Społecznych

Kierowanie do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

Wydział Oswiaty, Kultury i Spraw Społecznych

KONCESJA NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE WYDOBYWANIA KOPALIN ZE ZŁÓŻ (nieobjętych własnością górniczą) DLA OBSZARU ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCYM 2 HA, PROJEKTOWANYM WYDOBYCIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM 20000m3 W ROKU KALENDARZOWYM I BEZ UŻYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Legitymacja dla osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Nadanie na własność działki dożywotniej

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Nauczanie indywidualne dzieci i młodzieży

Wydział Oswiaty, Kultury i Spraw Społecznych

Orzeczenie o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Wydział Oswiaty, Kultury i Spraw Społecznych

POZWOLENIE NA BUDOWE

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Wydział Oswiaty, Kultury i Spraw Społecznych

POZWOLENIE NA WPROWADZENIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW DOTYCZY PROWADZACYCH INSTALACJĘ, WYTWARZAJĄCYCH POWYŻEJ 1 MG ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ROCZNIE LUB POWYŻEJ 5 TYSIĘCY MG ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ROCZNIE

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ INNEJ NIŻ DOKUMENTACJA ZŁOŻA KOPALINY, HYDROGEOLOGICZNA I GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA SPORZĄDZONEJ W PRZYPADKU: WYKONYWANIA PRAC GEOLOGICZNYCH NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ UDOKUMENTOWANIEM ZASOBÓW ZŁOŻA KOPALINY LUB ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH, WYKONANIA OTWORU WIERTNICZEGO W CELU ROZPOZNANIA BUDOWY GŁĘBOKIEGO PODŁOŻA, NIEZWIĄZANEGO Z DOKUMENTOWANIEM ZŁÓŻ KOPALINY, WYKONYWANIA PRAC GEOLOGICZNYCH W CELU WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI, LIKWIDACJI OTWORU WIERTNICZEGO

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

PRZENIESIENIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ (na rzecz innego podmiotu)

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZENIA INSTALACJI MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH DLA WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

REJESTRACJA DZIENNIKA BUDOWY

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO ZAKUPIONEGO W POLSCE

Wydział Komunikacji

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z UE

Wydział Komunikacji

REJESTRACJA POJAZDU Z TERENU POWIATU NOWOSOLSKIEGO

Wydział Komunikacji

REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO W KRAJU

Wydział Komunikacji

REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO SŁUŻĄCEGO DO POŁOWU RYB

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

SPORZĄDZENIE WYKAZU ZMIAN GRUNTOWYCH

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Sprzedaż informacji z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

SPRZEDAŻ WYPISÓW, WYPISÓW I WYRYSÓW Z OPERATU EWIDENCYJNEGO GRUNTÓW

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI GEOLOGICZNYCH DO KTÓRYCH PRAWA PRZYSŁUGUJĄ SKARBOWI PAŃSTWA, A KTÓRE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE W DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W ZAKRESIE REGULOWANYM USTAWĄ PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UJAWNIENIE LUB ZERWANIE UMOWY DZIERŻAWY W OPERACIE EWIDENCJI GRUNTÓW

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

UTWORZENIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Wydział Komunikacji

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka stanowi grunty objęte uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

WNIOSEK RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wnioski do Rzecznika Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

Wydział Komunikacji

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Oswiaty, Kultury i Spraw Społecznych

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wydział Oswiaty, Kultury i Spraw Społecznych

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

Wydział Oswiaty, Kultury i Spraw Społecznych

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wydział Komunikacji

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW

Wydział Komunikacji

WPIS DO REJESTRU STAROSTY POSIADACZY ODPADÓW ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIERANIA LUB TRANSPORTU ODPADÓW (dotyczy tylko placówek handlowych)

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

Wydział Komunikacji

WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB POJAZDEM SAMOCHODOWYM

Wydział Komunikacji

WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

Wydział Komunikacji

WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY

Wydział Komunikacji

WYDANIE PRAWA JAZDY OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ PO RAZ PIEWRSZY

Wydział Komunikacji

WYDANIE UPRAWNIEŃ DIAGNOSTY

Wydział Komunikacji

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu

Wydział Komunikacji

Wydanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych

Wydział Komunikacji

Wydanie wypisu potwierdzającego aktualne dane w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Oswiaty, Kultury i Spraw Społecznych

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE OSÓB LUB RZECZY NA POTRZEBY WŁASNE

Wydział Komunikacji

WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

Wydział Komunikacji

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA WYKORZYSTANIE DROGI W CELU PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW SPORTOWYCH, ZGROMADZEŃ, RAJDÓW I INNYCH IMPREZ

Wydział Komunikacji

Wykreślenie z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydział Oswiaty, Kultury i Spraw Społecznych

Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wydział Oswiaty, Kultury i Spraw Społecznych

Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wydział Oswiaty, Kultury i Spraw Społecznych

WYKREŚLENIE Z REJESTRU ROŚLIN I ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU BRAKU MIEJSCA NA WPISY

Wydział Komunikacji

WYMIANA KARTY WĘDKARSKIEJ

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

WYMIANA PRAWA JAZDY DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

Wydział Komunikacji

WYREJESTROWANIE POJAZDU

Wydział Komunikacji

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zespołowe/indywidualne

Wydział Oswiaty, Kultury i Spraw Społecznych

ZAŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

ZAŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O DOKONANIE WPISU W KSIĘDZE WIECZYSTEJ

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Zaświadczenie o wykreśleniu wpisanej w dziale III księgi wieczystej wzmianki dotyczącej scalenia i wymiany gruntów

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Zaświadczenie potwierdzające chorobę psychiczną na orzeczeniu

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ZATWIERDZANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ Z USTALONYMI ZASOBAMI ZŁOŻA KOPALINY NIEOBJĘTEJ WŁASNOŚCIĄ GÓRNICZĄ

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

ZATWIERDZANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH DLA: OKREŚLENIA WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SKŁADOWANIA NA POWIERZCHNI ODPADÓW

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

ZATWIERDZANIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH W ZWIĄZKU Z: PROJEKTOWANIEM ODWODNIEŃ BUDOWLANYCH OTWORAMI WIERTNICZYMI O PRZEWIDYWANEJ WYDAJNOŚCI HYDROGEOLOGICZNEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 50 m3/h PROJEKTOWANIEM INWESTYCJI MOGĄCYCH ZANIECZYŚCIĆ WODY PODZIEMNE SKŁADOWANIEM NA POWIERZCHNI ODPADÓW

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

ZATWIERDZANIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH DLA USTALENIA ZASOBÓW ZŁOŻA KOPALINY NIEOBJĘTEGO WŁASNOŚCIĄ GÓRNICZĄ

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

ZATWIERDZANIE PROJEKTU ROBÓT HYDROGEOLOGICZNYCH DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH W ZWIĄZKU Z: PROJEKTOWANIEM ODWODNIEŃ BUDOWLANYCH OTWORAMI WIERTNICZYMI O PRZEWIDYWANEJ WYDAJNOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 50 m3/h, PROJEKTOWANIEM INWESTYCJI MOGĄCYCH ZANIECZYŚCIĆ WODY PODZIEMNE, SKŁADOWANIEM NA POWIERZCHNI ODPADÓW

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKICH DLA: POTRZEB ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, USTALENIA WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, SKŁADOWANIA NA POWIERZCHNI ODPADÓW

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU

Wydział Komunikacji

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIERANIA LUB TRANSPORTU ODPADÓW

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA PRZEGRADZANIE SIECIOWYMI RYBACKIMI NARZĘDZIAMI POŁOWOWYMI WIĘCEJ NIŻ POŁOWY SZEROKOŚCI ŁOŻYSKA WODY PŁYNĄCEJ

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW*

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

ZGŁOSZENIE DO REJESTRU ROŚLIN I ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

ZGŁOSZENIE ROBOTY GEODEZYJNEJ

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ZGŁOSZENIE ZMIAN DANYCH OBJĘTYCH EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

ZGŁOSZENIE: BUDOWY, ROBÓT BUDOWLANYCH lub ROZBIÓRKI nie wymagających pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Zmiana danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydział Oswiaty, Kultury i Spraw Społecznych

Zwrot gruntu pod budynkami

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu