ˆ

Zamówienia do 30 000 Euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-07-03 13:47:45 Informacja ogłoszona dnia 2012-07-03 13:48:54 przez Rafał Ostrowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 2 lipca 2012 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na
wyłonienie Biegłego Skarbowego,
który dokona wyceny ruchomości – pojazdów stanowiących własność powiatu po wydanym orzeczeniu Sądu Rejonowego w Nowej Soli o przepadku pojazdu na rzecz powiatu.
 

I. INFORMACJE OGÓLNE

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Nowosolski

reprezentowany przez  Zarząd Powiatu Nowosolskiego
adres:                          ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól
telefon:                         (0-68) 458 68 00
fax:                              (0-68) 458 68 31
regon:                          970770103
NIP:                             925-19-72-202
internet:                        www.powiat-nowosolski.pl
godziny
urzędowania:                poniedziałek      730 – 1530
                                   wtorek – piątek  700 - 1500         
 
1.Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 4  pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 ze zm.) tj. wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro.
 

II. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest oszacowanie wartości ruchomości – pojazdów stanowiących własność Powiatu Nowosolskiego, po wydanych orzeczeniach Sądu Rejonowego w Nowej Soli o przepadku pojazdu na rzecz powiatu.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sporządzenie wyceny następujących pojazdów:
 1. rower lub motorower -                6;
 2. motocykl -                                  4;
 3. pojazd o dmc do 3,5 t  -           80;
 4. pojazd o dmc powyżej 3,5 t –    0.
Podane powyżej ilości stanowią jedynie wielkości szacunkowe. Zostaną one ściśle określone w kolejnych jednostkowych zleceniach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.
 
Warunki udziału w postępowaniu
Do oferty załączone musi być:
- wypełniony formularz ofertowy -  wg załącznika nr 1
- wpis na listę prowadzoną przez Izbę Skarbową.
 
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
 1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2.  Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby     
              uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
 1.   Ofertę należy umieścić w kopercie z nazwą i adresem oferenta, zaadresowanej na:
 
Starostwo Powiatowe
Ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól
Sekretariat – I piętro – pok.109
 
i oznaczonej:
Oferta na wyłonienie rzeczoznawcy - biegłego
 „Nie otwierać przed dniem 12.07.2012 r. roku godz. 11:00 ”
 
 1. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w postaci kopii, powinny być potwierdzone za zgodność
               z oryginałem przez wykonawcę . Potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokonane na             zadrukowanej stronie jest równoznaczne z jej podpisaniem przez oferenta.
 2. W/w potwierdzenie powinno być opatrzone  dopiskiem „potwierdzam/stwierdzam zgodność
               z oryginałem” opatrzone datą i czytelnym podpisem lub pieczątką podpisem.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia  oryginału lub notarialnie potwierdzonej        kopii dokumentu, wtedy  gdy przedstawiona przez oferenta  kserokopia dokumentu jest nieczytelna      lub budzi wątpliwości co do jej  prawdziwości. 
 
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
 2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 
V. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ
Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest:
W zakresie opisu przedmiotu zamówienia:
 • Anna Bredlak-Roszak -  tel. 68 458 67 20.
 
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania oferentów złożoną ofertą liczy 30 dni od dnia terminu składania ofert.
 
VII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
 1. Oryginał oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Starostwo Powiatowe , ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól,
sekretariat – I piętro – pok.109
 1. Termin składania ofert :  12.07.2012 r.  o godzinie 11:00
 
VIII. WYBÓR OFERTY
 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto – 100% za wykonanie prac
            wymienionych w rozdziale II – opis przedmiotu zamówienia wg poniższych zasad:
 
Lp.
Opis kryterium
Waga kryterium
1
Cc-oferowana cena brutto za wycenę pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t
Wc – 95%
2
Cśr ( a,b,d)-oferowana cena brutto za wycenę 1 pojazdu wymienionego w ust.II-opis przedmiotu zamówienia
W (a,b,d) – 5%
 
2) Cena średnia Cśr.(a,b,d) będzie liczona wg wzoru:
                  (Ca+Cb+Cd)
Cśr.(a,b,d) =    …………………
            3
gdzie
 1. Ca – cena jednostkowa brutto za wycenę  1 sztuki roweru lub motoroweru;
 2. Cb – cena jednostkowa brutto za wycenę 1 sztuki motocykla
 3. Cd – cena jednostkowa brutto za wycenę 1 sztuki pojazdu powyżej 3,5 t
 
Dla każdej nieodrzuconej oferty zostaną policzone punkty wg wzoru :
 
                         Ccmin                          Cśr.(a,b,d) min
                    P= -------------x Wc x 100 +........................      x W(a,b,d) x 100
                            Cc bad                        Cśr.(a,b,d)bad
 1. Ccmin – najniższa cena jednostkowa brutto za wycenę pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej
  do 3,5t
 2. Ccbad  –badana cena jednostkowa brutto za wycenę pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej
  do 3,5t
 3. Cśr.(a,b,d)min – najniższa średnia cena brutto za wycenę 1 pojazdu wymienionego w ust.II-opis przedmiotu zamówienia
 4. Cśr.(a,b,d)bad – badana średnia cena brutto za wycenę 1 pojazdu wymienionego w ust.II-opis przedmiotu zamówienia
 5. 100 – wskaźnik stały
 6. P – ilość punktów oferty liczonej.
 
IX. Inne informacje związane z zapytaniem ofertowym:
1.Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty będzie zobowiązany do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty nie podając przyczyny.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza. W trakcie negocjacji Wykonawca nie może zaproponować ceny wyższej
od ceny zaproponowanej w formularzu oferty (załącznik nr 1).
 
X. Załączniki:
 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Rafał Ostrowski Data wytworzenia informacji: 2012-07-03 13:47:45
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Komunikacji Data wprowadzenia do BIP 2012-07-03 13:47:45
Wprowadził informację do BIP: Rafał Ostrowski Data udostępnienia informacji: 2012-07-03 13:48:54
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Ostrowski Data ostatniej zmiany: 2015-03-31 14:43:04
Artykuł był wyświetlony: 3096 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu